خرید کد فعالسازی، نرم افزار TDOSPlus  نگارش 8

برای رایانه ی با شماره سریال:   - TDOSPlus

 


نام پذیرنده: شبکه پرداخت پی
 آدرس سایت پذیرنده: sep.ir
کد ترمینال پذیرنده: 11130953
کد پذیرنده:  11113432
مبلغ قابل پرداخت :   40,000 ریال