نرم افزار Flowgorithm 

هنگامی که یک دانش آموز یا دانشجو، برای اولین بار برنامه نویسی می آموزد، اغلب از یکی از زبان های برنامه نویسی مبتنی بر متن استفاده می کند. بسته به زبان، این می تواند آسان یا ناخوشایند باشد. نرم افزار فلوگوریتم، یک برنامه رایگان است که به شما اجازه می دهد برنامه های خود را با استفاده از نمودارهای گرافیکی ایجاد کنید. بنابراین، شما می توانید بر منطق الگوریتم تمرکز کنید، و فلوچارت خود را تنظیم کنید؛ و دیگر لازم نیست تمام جزئیات و ظرایف یک زبان برنامه نویسی را به خاطر آورید و تنظیم کنید. همچنین می توانید برنامه های خود را به طور مستقیم در این نرم افزار، اجرا و تست کنید.

هنگامی که شما منطق برنامه نویسی را فهمیدید، برای یادگیری یکی از زبان های برنامه نویسی اصلی، کارتان خیلی آسان خواهد شد.

نرم افزار فلوگوریتم، می تواند به صورت تعاملی نمودار جریان خود را به 20 زبان برنامه نویسی تبدیل کند.

این زبان های برنامه نویسی موارد عبارتند از:

شاید نرم افزارهای گرافیکی نیز بتوانند در رسم فلوچارت به شما کمک کنند، ولی نمی توانند در اجرای الگوریتم و فلوچارت به شما کمک کنند.

برخی از توانمندی های نرم افزار

1- نمایش شبه کد ها به زبان فارسی

2- اجرای فلوچارت با سه سرعت(آهسته، متوسط و سریع) و نمایش عملکرد محاسباتی فلوچارت.

3- تبدیل فلوچارت به زبانهای برنامه نویسی متعدد.

نرم افزار فلوگوریتم، می تواند به صورت تعاملی نمودار جریان خود را به 20 زبان برنامه نویسی تبدیل کند.

این زبان های برنامه نویسی موارد عبارتند از:

C #، C ++، Java، JavaScript، Lua، Perl، Python، Ruby، Swift، ویژوال بیسیک .NET و VBA (که در Office استفاده می شود).

در تصویر زیر نمونه تبدیل شده ی یک فلوچارت به زبان ویژوال بیسیک دات نت را مشاهده می فرمایید.


مقالات و آموزش ها:

نحوه تبدیل اعداد دو-دویی به ده-دهی، با استفاده از نرم افزار FLOWGORITHM


نمونه سئوالات طراحی و فلوچارت و دانلود پاسخ ها:

 1. فلوچارتی که مجموع دو عدد 10 و 30 را محاسبه و چاپ کند.
 2. فلوچارتی که حاصل ضرب دو عدد 20و 15 را محاسبه و چاپ کند.
 3. فلوچارتی که مجذور عدد 6 را چاپ کند .
 4. فلوچارتی که قرینه عدد 10- را چاپ کند .
 5. فلوچارتی که میانگین اعداد 10 و 15 و 20 و 30 را چاپ کند.
 6. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و آن را چاپ کند .
 7. فلوچارتی که دو عدد از ورودی بگیرد و حاصل جمع آنها را چاپ کند .
 8. فلوچارتی که سه عدد از ورودی بگیرد و حاصل ضرب آنها را چاپ کند .
 9. فلوچارتی که چهار عدد از ورودی بگیرد ، مجموع و میانگین آنها را چاپ کند.
 10. فلوچارتی که طول و عرض یک مستطیل را از ورودی بگیرد ، مساحت آن را محاسبه و چاپ کند .
 11. فلوچارتی که طول و عرض یک مستطیل را از ورودی بگیرد ، محیط آن را محاسبه و چاپ کند .
 12. فلوچارتی که شعاع یک دایره را از ورودی بگیرد ، مساحت و محیط آن را محاسبه و چاپ کند .
 13. فلوچارتی که اندازه یک ضلع مربع را از ورودی بگیرد ، مساحت و محیط آن را محاسبه و چاپ کند .
 14. فلوچارتی که یک عدد بر حسب متر از ورودی بگیرد و آن را به سانتی متر تبدیل کند.
 15. فلوچارتی که یک دما بر حسب سانتی گراد از ورودی بگیرد و آن را به فارنهایت تبدیل کند.
 16. فلوچارتی که ریشه معادله درجه یک Ax + B = C را محاسبه و چاپ کند .
 17. فلوچارتی که یک عدد دو رقمی از ورودی بگیرد و ارقام آن را جداگانه چاپ کند .
 18. فلوچارتی که یک عدد دو رقمی از ورودی بگیرد و مجموع ارقام آن را چاپ کند .
 19. فلوچارتی که یک عدد دو رقمی از ورودی بگیرد و مغلوب آن را چاپ کند .
 20. فلوچارتی که حقوق یک کارمند را از بگیرد سپس با کسر 5درصد بیمه و 3 درصد مالیات حقوق خالص او را چاپ کند.
 21. فلوچارتی که یک عدد برحسب ثانیه از ورودی بگیرد ، آن را به ساعت ، دقیقه و ثانیه تبدیل کند.
 22. فلوچارتی که دو عدد از ورودی بگیرد و عدد بزرگتر را چاپ کند .
 23. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد ، اگر مثبت است آن را چاپ کند.
 24. فلوچارتی که 3 عدد از ورودی بگیرد و بزرگترین آنها را چاپ کند .
 25. فلوچارتی که 4 عدد از ورودی بگیرد و کوچکترین آنها را چاپ کند .
 26. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد ، اگر زوج است آن را چاپ کند .
 27. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و اگر فرد است مجذور آن را چاپ کند .
 28. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که زوج است یا فرد؟
 29. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که مثبت است یا منفی ؟
 30. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که بر سه بخش پذیر است یا خیر؟
 31. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد ، اگر دو رقمی است چاپ کند Yes اگر دو رقمی نیست چاپ کند No .
 32. فلوچارتی که چهار نمره یک دانش آموز را بگیرد و معدل او را حساب کرده سپس طبق جدول زیر نتیجه را چاپ کند .
 33. فلوچارتی که ریشه های معادله درجه دو را محاسبه و چاپ کند .
 34. فلوچارتی که اعداد 1 تا 10 را چاپ کند .
 35. فلوچارتی که اعداد 100 تا 10 را چاپ کند .
 36. فلوچارتی که قرینه اعداد 100 تا 200 را چاپ کند .
 37. فلوچارتی که مجذور اعداد 1 تا 10 را چاپ کند .
 38. فلوچارتی که مجموع اعداد20 تا 80 را چاپ کند .
 39. فلوچارتی که اعداد فرد یک رقمی را چاپ کند .
 40. فلوچارتی که اعداد زوج دو رقمی را چاپ کند .
 41. فلوچارتی که مجموع مجذور اعداد کوچکتر از 20 را چاپ کند.
 42. فلوچارتی که 20 عدد از ورودی بگیرد و آنها را چاپ کند .
 43. فلوچارتی که 20 عدد از ورودی بگیرد و قرینه هر یک را چاپ کند .
 44. فلوچارتی که 10 عدد از ورودی بگیرد ومجموع آنها را چاپ کند .
 45. فلوچارتی که 5 عدد از ورودی بگیرد وحاصل ضرب آنها را چاپ کند .
 46. فلوچارتی که 50 عدد از ورودی بگیرد ، مجموع و میانگین آنها را چاپ کند
 47. فلوچارتی که 10 عدد از ورودی بگیرد و اعداد زوج ما بین آنها را چاپ کند .
 48. فلوچارتی که 100 عدد از ورودی بگیرد و مجموع اعداد زوج ما بین آنها را چاپ کند .
 49. فلوچارتی که مضربهای سه رقمی عدد 5 را چاپ کند .
 50. فلوچارتی که 100 عدد از ورودی بگیرد ، زوج یا فرد بودن هر یک را مشخص کند .
 51. فلوچارتی که 100 عدد از ورودی بگیرد و مثبت یا منفی بودن هر یک را مشخص کند .
 52. فلوچارتی که مضربهای عدد سه که بین دو عدد 100 و 250 می باشند را چاپ کند.
 53. فلوچارتی که 10 عدد دو رقمی از ورودی بگیرد و مغلوب هر یک را چاپ کند.
 54. فلوچارتی که عدد N را از ورودی بگیرد و از یک تا N را چاپ کند .
 55. فلوچارتی که عدد N را از ورودی بگیرد و از N تا یک را چاپ کند .
 56. فلوچارتی که میانگین اعداد فرد سه رقمی را چاپ کند .
 57. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مجموع ارقام آن را محاسبه و چاپ کند .
 58. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد مغلوب آن را محاسبه و چاپ کند .
 59. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ کند .
 60. فلوچارتی که 10 عدد از ورودی بگیرد و فاکتوریل هر یک را چاپ کند .
 61. فلوچارتی که 50 عدد از ورودی بگیرد تعداد اعداد فرد ورودی را چاپ کند.
 62. فلوچارتی که اعداد زوج و فرد دو رقمی را در دو خط جدا گانه چاپ کند.
 63. فلوچارتی که دو عدد از ورودی بگیرد و حاصل تقسیم عدد بزرگتر بر عدد کوچکتر را چاپ کند .
 64. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و تعداد ارقام آن را چاپ کند .
 65. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مقسوم علیه های آن را چاپ کند .
 66. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مجموع مقسوم علیه های آن را چاپ کند .
 67. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و تعداد مقسوم علیه های آن را چاپ کند .
 68. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که تام می باشد یا خیر؟
 69. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مقسوم علیه های زوج آن را چاپ کند .
 70. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مقسوم علیه های فرد آن را چاپ کند .
 71. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که اول می باشد یا خیر؟
 72. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و ارقام آن را در خطوط جداگانه چاپ کند .
 73. فلوچارتی که اعداد اول سه رقمی را چاپ کند.
 74. فلوچارتی که 50 عدد از ورودی بگیرد ، تعداد اعداد زوج و فرد را چاپ کند .
 75. فلوچارتی که دو عدد از ورودی بگیرد و با استفاده از یک متغیر کمکی جای آنها را در حافظه جابجا کند.
 76. فلوچارتی که دو عدد بگیرد و بدون استفاده از متغیر کمکی آنها را در حافظه جابجا کرده و چاپ کند .
 77. فلوچارتی که سه عدد از ورودی بگیرد و آنها را به ترتیب صعودی چاپ کند .
 78. فلوچارتی که 2 عدد از ورودی بگیرد و اعداد بین آنها را به صورت نزولی چاپ کند .
 79. فلوچارتی که اعداد اول کوچکتر از 100 را چاپ کند .
 80. فلوچارتی که اعداد تام سه رقمی را چاپ کند .
 81. فلوچارتی که n جمله اول سری فیبوناچی را چاپ کند .
 82. فلوچارتی که n , x را از ورودی بگیرد و سری زیر را محاسبه و چاپ کند .
 83. فلوچارتی که n , x را از ورودی بگیرد و سری زیر را محاسبه و چاپ کند .
 84. فلوچارتی که سری زیر را محاسبه و چاپ کند.
 85. فلوچارتی که سری زیر را محاسبه و چاپ کند.
 86. فلوچارتی که سری زیر را محاسبه و چاپ کند .
 87. فلوچارتی که عدد N را از ورودی گرفته و مجموع سری زیر را چاپ کند .( 2 + 3 + … + N)
 88. فلوچارتی که عدد N را از ورودی گرفته و مجموع سری زیر را چاپ کند .( 4 + 9 + … +)
 89. فلوچارتی که سری زیر را محاسبه و چاپ کند .
 90. فلوچارتی که سری زیر را محاسبه و چاپ کند .
 91. فلوچارتی که یک عدد مبنای 10 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 2 بنویسد.
 92. فلوچارتی که یک عدد مبنای 10 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 8 بنویسد.
 93. فلوچارتی که یک عدد مبنای 10 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 16 بنویسد.
 94. فلوچارتی که یک عدد مبنای 2 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 10 بنویسد.
 95. فلوچارتی که یک عدد مبنای 8 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 10 بنویسد.
 96. فلوچارتی که یک عدد مبنای 16 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 10 بنویسد.
 97. فلوچارتی که یک عدد مبنای 16 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 2 بنویسد.
 98. فلوچارتی که یک عدد مبنای 2 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 16 بنویسد.
 99. فلوچارتی که بزگترین مقسوم علیه مشترک (ب . م . م ) بین دو عدد ورودی را چاپ کند .

درخواست طراحی فلوچارت


http://www.flowgorithm.org